Why you will choose
HOLO Speak?

We have the complete English Learning Solution for you!

1-1 Training

You can connect and practice with friends in HOLO Speak's Community via 1-1 video call anytime anywhere for FREE!

Supportive Community

Connection and Effectiveness are our important Core Values, and HOLO Speak offers Online & Offline meet up so everything is REAL!

Just4U Training Course

Rocket your Language Skills within short time private training with our Experienced Certified English Teacher and HOLO's Unique Learning Technique.

Personal Development Consultant

HOLO Speak loves you and our experienced Education Consultant is always here to support your learning journey! Ask everything no worries!

We are waiting for you!

HOLO's World is in your hand. Catch it!

0069

App Active Fans

0023

Social Media Fans

00

Experienced Certified Teacher

00

FREE English Learning Materials just4you!

This app is available for your smart phone.

Download NOW and Register for FREE!

Get 30mins FREE training with our Certified Teacher?

Click NOW!

Question?

HOLO Speak áp dụng giáo trình chuẩn Quốc Tế có điều chỉnh lại cho phù hợp với khả năng của học viên thông qua các bài kiểm tra đánh giá đầu vào từ hệ thống bài Test và từ chính các Giảng Viên mà Học Viên tin tưởng lựa chọn.
Mục tiêu của HOLO Speak là xây dựng nên Môi Trường văn minh - thân thiện - tích cực - thoải mái trau dồi ngoại ngữ và kết nối tạo mối quan hệ tương hỗ nhau trong cuộc sống. Vì vậy, chủ đề tại HOLO Speak sẽ được cá nhân hoá dựa trên sự hiểu biết của mỗi người. Chia sẻ hiểu biết cùng nhau và tạo nên sự khác biệt!
HOLO Speak tin rằng, quá trình học ngoại ngữ của một người sẽ không bao giờ dừng lại sau các khoá học. Vì vậy, HOLO Speak kiến tạo môi trường luyện tập ngoại ngữ Online và Offline để học viên luôn được thực hành trọn đời!
Mến chào bạn đến với Cộng Đồng ngoại ngữ HOLO Speak - Miễn Phí! 🙂

What Others Saying?

Subscribe to our newsletter!

    * Your mail address will be fully secure . We don’t share!